Disclaimer

WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar houdt het kennisnemen en aanvaarden van de onderstaande voorwaarden in.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten. Indien u de voormelde nadere regels en voorwaarden wèl aanvaardt, kunt u de raadpleging van deze site voortzetten.

Het gebruik van de website Woestenborghs Bouwbedrijf bvba is onderworpen aan de    hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Woestenborghs Bouwbedrijf BVBA, met maatschappelijke zetel te Vaartstraat 21, 2330 Merksplas en met ondernemingsnummer BE0415.992.418.

  1. Auteursrecht

De inhoud en de illustraties van deze website zijn beschermd door de internationale verdragen over de auteursrechten.

Het WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA logo is een beschermd handelsmerk. Alle benamingen en alle logo’s van WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA en van haar producten zijn de exclusieve eigendom van WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA.

De gegevens in deze website en alle bijbehorende beelden en illustraties zijn eigendom van WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA en mogen niet worden verspreid zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA. Voor alle nadere inlichtingen kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden op het nummer 014 633 804

 

  1. Aansprakelijkheid

WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA ziet toe op de actualisering en de betrouwbaarheid van de gegevens op haar website, maar kan niet waarborgen dat ze actueel, juist en volledig zijn op het ogenblik dat ze worden geraadpleegd. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven. De informatie kan overigens onjuistheden of tikfouten bevatten. De gebruiker moet zich eveneens bewust zijn van het feit dat hij de aangeboden informatie op eigen risico gebruikt, en dat deze informatie onaangekondigd kan worden gewijzigd. Voor meer informatie moet de gebruiker contact opnemen met WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot of gebruik van de site op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse, onrechtstreekse of zelfs toevallige schade te wijten aan het gebruik van haar website, met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of gegevens op het computersysteem, de hardware, de software, enz. van de gebruiker. WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die rechtstreeks, onrechtstreeks of toevallig het gevolg is van een onjuiste of defecte verbinding of van elk ander gebruik in combinatie met alle mogelijke computerapparatuur of enige welbepaalde software of hardware.

De links naar andere websites die deze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van deze externe websites of van de inhoud ervan. WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA neemt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van deze websites of voor het gebruik dat ervan zou worden gemaakt. Wie zoekmachines gebruikt, dient zich ten volle bewust te zijn van het feit dat het Internet informatie omvat waarvan de inhoud illegaal of schadelijk zou kunnen zijn, en erkent dat WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA over geen enkel middel beschikt om deze illegale of schadelijke documenten te controleren. Het gaat om een dienst die de gebruiker gratis wordt aangeboden voor zijn documentatie of gebruiksgemak; de gebruiker moet alle voorzorgen nemen om zich ervan te vergewissen dat wat hij voor zijn gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden en andere elementen die zijn gegevens of zijn apparatuur kunnen aantasten.

  1. Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of ‘materiaal’ dat aan WOESTENBORGHS BOUWBEDRIJF BVBA wordt toegestuurd, met inbegrip van opmerkingen of reacties (feed-back) op de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via deze link

 

  1. Cookies

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

 

  1. Geschillen

Deze on-line overeenkomst en alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze website of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Het raadplegen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Turnhout, België en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.

Background

ONTDEK ONS NIEUWBOUW PROJECT IN MEER

BEKIJK HIER

CONTACTEER ONS

HIER